III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

Bezpiecznie w III Ogrodzie Jordanowskim i otoczeniu

Nasze obiekty udostępniamy nieodpłatnie tylko dzieciom i młodzieży ponieważ jest to nasza działalność statutowa.

Osoby dorosłe mogą skorzystać z boisk tylko po zawarciu umowy i odpłatnie w wyznaczonych terminach. Nie rezerwujemy boisk jednorazowo.

Obowiązuje grafik korzystania z obiektu.

Prosimy rodziców opiekunów dzieci korzystających z górki saneczkowej o dopilnowanie, aby dzieci nie zjeżdzały na sankach nd drogę wewnętrzną dojazdową.

Jest to stromy zjazd z możliwością uderzenia w drzewo.

REGULAMIN korzystania z obiektów sportowych na terenie III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie  

ZASADY OGÓLNE :

1.       Zostają udostępnione  dla dzieci i młodzieży boiska/ piłka nożna ,siatkówka, koszykówka/.

2.   Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.

3.      Obiekt będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 - 20:00, boiska udostępniane zgodnie z harmonogramem .

4.       Rezerwacja/stała/ obiektów sportowych dotyczy jedynie stowarzyszeń sportowych prowadzących zajęcia dla dzieci młodzieży i dokonywana jest wyłącznie telefonicznie 22 8251444 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ; sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

5.      Osoby dorosłe korzystają z boisk piłki nożnej, po spisaniu umowy odpłatnie.

6.       Na terenach udostępnianych obiektów może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 uczestników w tym rodzic/opiekun i 1 (jeden) trener.

7.     Podmiot (stowarzyszenie) odpowiedzialny za organizację zajęć, których mowa w pkt. 5 jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować swoich członków i ich opiekunów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.

8.  Obowiązuje zakaz przemieszczania się uczestników po pozostałym terenie z wyjątkiem kontenera sanitarnego.

9.  Podstawową jednostką czasową udostępnienia obiektu sportowego jest 45 min.

10.  Odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami uczestników i trenerów po każdej aktywności wynosi 15 min i jest przeznaczony na dezynfekcję.

11.. Za kontrolę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest pracownik III OJ.

12.  Osoby łamiące zasady określone w niniejszym dokumencie, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu — Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

13.   W przypadku organizowanych zajęć sportowych — za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia (stowarzyszenia). Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty.

14. W pozostałych sprawach niezmiennie mają zastosowanie zapisy regulaminów obowiązujących
w III Ogrodzie Jordanowskim.

15. Korzystający z boisk wpuszczani są grupowo o określonej /wcześniej umówionej godzinie/i grupowo schodzą z boiska 15 minut przed wyznaczonym końcem gry.

Regulamin określa zasady korzystania z udostępnianych obiektów sportowych na specjalnych warunkach w związku z epidemią COVID19.

DOKUMENT SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE:

1.       ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: (Dz.U. poz. 792 z późn. zm.)

2.       STANOWISKA Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 maja 2020 r. zawierającego wytyczne ogłoszone na stronie Ministerstwa Sportu w dniu 4 maja 2020 r. 

3.       SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH SANITARNYCH dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA przeciwepidemicznego:

1.       Na terenie obiektu:

a)      obowiązuje zachowanie dystansu społecznego;

b)      należy przemieszczać się wyłącznie w strefie boiska,

c)       nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza wc),

2.       Na osobach korzystających z obiektów spoczywa obowiązek informowania pracowników III Ogrodu Jordanowskiego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

3.       Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy.

4.       Obowiązek ten nie dotyczy uczestników i trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry danego obiektu sportowego podczas zajęć.

5.       Każdy uczestnik i trener przed wejściem na teren obiektu sportowego jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz posiadania własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem — do dezynfekcji rąk.

6.       W przypadku wystąpienia u uczestnika lub trenera niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracownika placówki.

  Szanowni Rodzice,

Chcielibyśmy, byście zadedykowali uszczelnianiu granic psychologicznych. Poza granicami zewnętrznymi, państwa, mamy też granice wewnętrzne.

Dzieci potrzebują zdrowych granic. Dzięki temu czują się bezpiecznie. Wiedzą, że rodzice ochronią ich przed zagrożeniem.

Granice psychologiczne chronią dziecko przed nadmiarem informacji, z którymi nie są w stanie sobie poradzić.

Oczywiście w sytuacji zagrożenia dziecko będzie próbowało sobie poradzić, bo chce przetrwać. Natomiast dziecięce sposoby prowadzą tylko do zaburzenia dziecka, jak i całej rodziny. Dzieci potrzebują granic od dorosłych niezależnie od stanu zagrożenia.

Proszę pilnować się z tematami, które poruszacie przy dzieciach. Dzieci nie powinny słuchać o Państwa problemach, obawach. Dziecko nie może być Państwa wsparciem. Proszę na czas takich rozmów wyjść do innego pomieszczenia. Proszę szukać wsparcia u rodziny, psychoterapeutów .

Proszę ograniczyć oglądanie informacji i najlepiej ze stron rządowych. Śledzenie na bieżąco wydarzeń nasila lęk. Jedyne co możemy teraz robić to przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zadbać o siebie.

Umysł nie odróżnia rzeczywistości od fikcji.

Namolne oglądanie wiadomości jest odbierane przez umysł, jako dużo większe zagrożenie. Przez to wysyła za dużo adrenaliny i kortyzolu do organizmu. Proszę też zadbać, by dzieci miały mocno ograniczony dostęp do wiadomości.

Zadaniem rodzica jest umożliwiać rozwój i chronić przed niebezpieczeństwem. Będziemy Państwu w tym pomagać. 

Strategia pracy z dziećmi zawiera 4 aspekty i zachęcamy Państwa do kontynuowania w domu:

- nazywanie tego, co może przeżywać dziecko i jak może sobie z tym poradzić

- uczulanie na kwestie związane z bezpieczeństwem

- przekierowywanie myśli na zajęcia kreatywne

(uruchamiamy prawą półkulę – kreatywność, ekspresja emocji, sztuka, ruch – to obniża poziom lęku; nadmierne analizowanie i planowanie nasila lęk)

- sugerowanie małych aktywności, które są pożyteczne. Możliwość pomagania daje poczucie wpływu.

Proszę prosić dzieci o pomoc w domowych obowiązkach i je za to chwalić!!

Jeśli ktoś z Państwa czuje, że chce sam/a pomagać, to zasada skuteczności sugeruje pomoc sąsiedzką.

Czyli najbliższy blok, ulica. Proszę pomyśleć, czy w okolicy mieszka osoba starsza, przewlekle chora, niepełnosprawna, samodzielny rodzic.To są osoby, którym teraz jest super ciężko.

Przypominam także, że jeśli słyszycie Państwo krzyki za ścianą lub macie podejrzenie przemocy w rodzinie, to naszym moralnym i prawnym obowiązkiem jest reagować (nie trzeba iść osobiście, wystarczy zadzwonić na policję). Przemoc domowa ma bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności w Polsce. Im wcześniej będziemy reagować, tym większe szanse na zatrzymanie i tego 'wirusa'.

Szanowni Państwo, proszę być dobrej myśli i wykorzystać ten czas na budowanie więzi rodzinnych.

Dzieci są w Was wpatrzone. To, co robicie ma znaczenie.

 

NA GÓRĘ