III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

Zajęcia podczas ferii zimowych i letnich

III Ogród Jordanowski prowadzi zajęcia podczas wakacji i ferii według odrębnego planu. 

Zapisy dodatkowych uczestników , osobiście w sekretariacie placówki w godz. 10-16. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefonicznie 22 8251444.

Regulamin zajęć .

1. Organizatorem zajęć podczas wakacji jest III Ogród Jordanowski ul. Wawelska 3, Warszawa tel.22 8251444

2. Zajęcia prowadzone są w terminie od 2406.-12.07.2024 r. według odrębnego harmonogramu zajęć zamieszczonego na stronie internetowej placówki.   www . ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

3. Zajęcia podczas ferii prowadzone są dla uczestników indywidualnych. Pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w zajęciach stałych. Na zajęcia można zapisać dziecko indywidualnie wypełniając „Kartę uczestnika” (zał. nr 1). W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe.

4. Grupa uczestników nie może przekraczać 16 osób. 

5. Zapisy  przyjmowane będą w sekretariacie z jednodniowym wyprzedzeniem w miarę wolnych miejsc na podstawie wypełnionej „Karty Uczestnika”.

6. „Kartę Uczestnika” należy wypełnić i przynieść podpisaną przez rodziców lub opiekunów.

7. Ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka na zajęcia należy do dyrektora placówki.

8. Jedna „Karta Uczestnika” nie może zawierać danych dwóch osób (w przypadku rodzeństwa wypełniamy tyle kart ile zgłaszamy dzieci).

9. Nie ma możliwości samodzielnej zamiany uczestników (zamiast zapisanego dziecka przychodzi dziecko niezapisane).

10. III Ogród Jordanowski zapewnia bezpłatną opiekę i bezpłatne zajęcia na terenie placówki.

11. Nauczyciele III Ogrodu Jordanowskiego dokładają wszelkich starań, aby czas spędzony pod ich opieką był bezpieczny, aktywny, twórczy, przyjazny i ciekawy.

12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek stosowania się do poleceń nauczycieli i obsługi oraz  zachowywania się w sposób nieutrudniający innym udziału w zajęciach. 

13. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane 15 min po skończonych zajęciach nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.  Gdy pod wskazanymi numerami telefonów w „Karcie Uczestnika” nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w III Ogrodzie Jordanowskim max 30 minut. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora III OJ. Dyrektor może podjąć decyzję o poinformowaniu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka.

14.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Dyrektor III Ogrodu Jordanowskiego  w Warszawie  ul. Wawelska 3 tel. 228251444

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia akcji , publikacji zdjęć na stronie internetowej www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl oraz w mediach społecznościowych FB III OJ.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu i/lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza lub naruszyło przepisy RODO lub inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia umowy. W przypadku jednak nie podania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe wzięcie udziału w zajęciach.

6. Zapisanie dziecka na zajęcia podczas ferii w III OJ jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”.

NA GÓRĘ