III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO
 3. FB RODO

FB RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie art. 6. Ust.1 lit. F RODO) użytkownika oficjalnego konta (fanpage)III Ogród Jordanowski w Warszawie na platformie społecznościowej Facebook.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać z oficjalnego konta (fanpage) III Ogród Jordanowski  w Warszawie na platformie społecznościowej Meta Facebook. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

 1. 1.     Kto administruje moimi danymi?
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest III Ogród Jordanowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 3
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie wyznaczony przez placówkę Inspektor Ochrony Danych – p. Kamila Kutyła - Szpindler. Proszę je wysłać na adres email: iod@dbfo-ochota.waw.pl
 1. 2.     Dlaczego moje dane są przetwarzane?
 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję z oficjalnym fanpage’em III Ogród Jordanowski w Warszawie na portalu społecznościowym Meta Facebook, który prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook Inc., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Przez interakcję z fanpage’em należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania względem fanpage’a z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów publikowanych na fanpage’u, dokonywanie subskrypcji lub polubienie fanpage’a.
 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 1. 3.     Jak długo będą przechowywane moje dane?
 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem/subskrybentem fanpage’u lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Meta Facebook podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebooka.
 • Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Meta Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), wynoszący 2 lata.
 1. 4.     Kto może mieć dostęp do moich danych?
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty zapewniające wsparcie informatyczne dla fanpage’a;
 2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Właściciel portalu społecznościowego Meta Facebook, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

III Ogród Jordanowski w Warszawie nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Meta Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. 5.     Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją lub dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych;
 • nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

 

 

 

NA GÓRĘ