III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

Deklaracja dostępności

III Ogród Jordanowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest J. Olszewska, e-mail: sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228251444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

III Ogród Jordanowski to duży teren zielony z budynkiem w którym odbywają się zajęcia dla dzieci. Na terenie znajduje się górka saneczkowa, plac zabaw oraz 5 boisk. Teren dostępny jest w godzinach 8-20 (w okresie zimowym do zmroku). Wejście furtką od ulicy Wawelskiej oraz ul.Ondraszka. Budynek parterowy drewniany. Trzy wejścia do budynku ( główne od północy, służbowe dla pracowników od południa oraz na zajęcia plastyczne od zachodu) ze schodami / wejście 1 pięć schodków, wejścia 1 i 2 po cztery schodki/. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku parterowym wszystkie pomieszczenia są na jednym poziomie, utrudnieniami są progi oraz wąskie drzwi do toalet.Brak miejsc parkingowych na terenie. Miejsca postojowe znajdują się na zewnątrz przy ul. Ondraszka. Na teren nie można przyprowadzać zwierzat z wyjątkiem psów przewodników asystujących osobie niepełnosprawnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Deklaracja dostępności dotyczy także aplikacji na Facebook/IIIOgrodJordanowski

Informacje dodatkowe

Deklaracja dotyczy strony HTTPS;//ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl/bip

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego do pobrania.raport dostępności

12345

Deklarujemy dołożenie wszelkich starań do poprawy obecnej sytuacji.

NA GÓRĘ