III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RODO

RODO

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice (opiekunowie naszych Wychowanków),   Wychowankowie oraz osoby korzystające z wypożyczalni sprzętu

OD DNIA 25 MAJA 2018 ROKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE/OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE  O OCHRONIE DANYCH

( DZ. URZ. UE L 2016, NR 119, s.1 ) - RODO

 Na podstawie art. 13 w/w rozporządzenia informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych jest III Ogród Jordanowski w Warszawie, ul. Wawelska 3  tel. : (22) 8251444 e- mail :  oj3@eduwarszawa.pl

reprezentowany przez dyrektora Agnieszkę Czerwińską

Wyznaczona  Inspektora  Ochrony Danych  pracownika DBFO Ochota m.st. Warszawy  tel.: 659-05-61 wew. 229, e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl

Wyznaczono zastępcę Ochrony Danych pracownika DBFO Ochota m.st. Warszawy tel.: 659-05-61 wew. 229

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
- prowadzenie statutowej działalności,            

  - promocja placówki,

  - zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu na terenie,

  - ochrona mienia placówki.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez III Ogród Jordanowski  stanowi art. 6 ust. 1  lit. a oraz c w/w  rozporządzenia.

 Kategorie zbieranych danych: imię i nazwisko wychowanka, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwa przedszkola/szkoły, do której wychowanek uczęszcza, imiona i nazwiska rodziców wychowanka (opiekunów prawnych lub osób upoważnionych przez rodziców do odbioru Wychowanka), adres zamieszkania, kontakt telefoniczny ewentualnie elektroniczny.

 Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w procesie rekrutacji na zajęcia organizowane w placówce oraz w celu prowadzenia prawidłowej dokumentacji pedagogicznej.

 Podanie danych osób upoważnionych przez rodziców do odbioru wychowanka z zajęć służy zapewnieniu    wychowankowi  bezpieczeństwa.

  Kategorie zbieranych danych w związku z wypożyczaniem sprzętu: imię i nazwisko, adres, ew. numer PESEL w przypadku osoby pełnoletniej,  numer szkoły w przypadku ucznia.  

W celu weryfikacji danych należy okazać dowód tożsamości. Dane, o których mowa służyć będą ochronie mienia (ruchomego)  placówki (dochodzenie roszczeń w przypadku uszkodzenia lub nie oddania sprzętu).

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z prawem.

  Dane osób udostępniane będą pracownikom placówki odpowiedzialnym za realizację zadań statutowych (organizacją zajęć, imprez kulturalnych i sportowych - rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu, realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych),  a osoby te zobowiązane są do zachowania ich w poufności.

  Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym kontrolującym działalność Placówki, jednostkom służb porządkowych lub w przypadku dochodzenia roszczeń sądom.

  Niepodanie danych jest brakiem możliwości korzystania z usług placówki: uczestnictwa w zajęciach, imprezach, festynach, konkursach i turniejach organizowanych przez placówkę, korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego oraz wypożyczania sprzętu.

 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

- W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów (usług) i przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w III Ogrodzie Jordanowskim.

Administrator: III Ogród Jordanowski

 

 

Inspektor Ochrony Danych pani Kamila Kutyła – Szpindler  zastępca Inspektora Ochrony Danych Pani Agnieszka Falborska  e-meil  iod@dbfo-ochota.waw.pl

 

 

NA GÓRĘ