III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

Zajęcia na boiskach

 Boiska oraz plac zabaw są dostępne w sezonie jesienno-zimowym do zmierzchu.

REGULAMIN korzystania z obiektów sportowych na terenie III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie  obowiązujący od 28.04.2021r

 

ZASADY OGÓLNE :

 1.        Zostają udostępnione boiska dla dzieci i młodzieży/ piłka nożna ,siatkówka, koszykówka/.
 2.        Wejście na teren obiektu wyłącznie furtka od ul. Ondraszka.
 3.        Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu .
 4.        Rezerwacja/stała/ obiektów sportowych dotyczy jedynie stowarzyszeń sportowych prowadzących zajęcia dla dzieci młodzieży i dokonywana jest wyłącznie telefonicznie 22 8251444 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  oj3@eduwarszawa.pl
 5.       Osoby dorosłe korzystają z boisk piłki nożnej, po spisaniu umowy odpłatnie w ustalonych terminach.
 6.       Na terenach udostępnianych obiektów może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 uczestników w tym rodzic/opiekun i 1 (jeden) trener.
 7.       Podmiot (stowarzyszenie) odpowiedzialny za organizację zajęć, których mowa w pkt. 5 jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować swoich członków i ich opiekunów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 8.      Podstawową jednostką czasową udostępnienia obiektu sportowego jest 45 min.
 9.      Odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami uczestników i trenerów po każdej aktywności wynosi 15 min i jest przeznaczony na dezynfekcję.
 10.      Za kontrolę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest pracownik III OJ.
 11.      Osoby łamiące zasady określone w niniejszym dokumencie, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu — Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.
 12.     W przypadku organizowanych zajęć sportowych — za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia (stowarzyszenia).   Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty.
 13.    W pozostałych sprawach niezmiennie mają zastosowanie zapisy regulaminów obowiązujących w III Ogrodzie Jordanowskim.
 14.    Korzystający z boisk wpuszczani są grupowo o określonej /wcześniej umówionej godzinie/i grupowo schodzą z boiska 15 minut przed wyznaczonym końcem gry.

 

Regulamin określa zasady korzystania z udostępnianych obiektów sportowych na specjalnych warunkach w związku z epidemią COVID19.

DOKUMENT SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE:

 1.        ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: (Dz.U. poz. 792 z późn. zm.)
 2.       STANOWISKA Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 maja 2020 r. zawierającego wytyczne ogłoszone na stronie Ministerstwa Sportu w dniu 4 maja 2020 r. 
 3.       SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH SANITARNYCH dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA przeciwepidemicznego:

 1. 1.       Na terenie obiektu:

a)      obowiązuje zachowanie dystansu społecznego;

b)      należy przemieszczać się wyłącznie w strefie boiska,

c)       nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza wc),

 1.  Na osobach korzystających z obiektów spoczywa obowiązek informowania pracowników III Ogrodu Jordanowskiego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 2.  Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy.
 3.  Obowiązek ten nie dotyczy uczestników i trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry danego obiektu sportowego podczas zajęć.
 4.  Każdy uczestnik i trener przed wejściem na teren obiektu sportowego jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz posiadania własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem — do dezynfekcji rąk.
 5.  W przypadku wystąpienia u uczestnika lub trenera niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracownika placówki.

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ