III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

Statut i regulaminy

Statut  III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie

 

Tekst jednolity - stan na 2 marca 2016 r.

 

§ 1

 

Statut opracowany jest na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (Dz.U. z 2005r. Nr 212, poz. 1767)

Poprawki do Statutu naniesione zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. (Dz.U.z 2005 poz. 466) , ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2007 nr 80, poz. 542) oraz na podstawie Art. 41 ust.1 pkt. 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2156 z pózn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r (Dz.U. 2015 poz 1249) w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 

§ 2

 

 Nazwa i adres placówki brzmią:

III Ogród Jordanowski

02-034 Warszawa

Ul. Wawelska 3

 

§ 3

 

III Ogród Jordanowski zwany dalej „Ogrodem” jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawę.

 

§ 4

 

Placówce nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i wychowanków.

§ 5

 

Celem działalności Ogrodu jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Ogród prowadzi stałe zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, w zakresie działalności opiekuńczej, artystycznej, rekreacyjnej, sportowej, oraz cykliczne imprezy kulturalne    i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży ‑ zwanych dalej uczestnikami lub wychowankami.

Cele o których mowa  III Ogród Jordanowski realizuje przez:

1.   Bezpośrednią działalność dydaktyczno ‑ wychowawczą, z uczestnikami stałymi.

2.   Otwarte imprezy i akcje; konkursy, eliminacje, przeglądy, zawody, festiwale, warsztaty, happeningi, festyny itp. ‑ we współpracy z placówkami oświatowymi   i kulturalnymi regionu, gminy, województwa.

3.  Organizacje form wypoczynku zimowego i wakacyjnego.

4.   Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp.

5. Wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej

     z wychowankami.

6.  Służenie pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych wychowanków.

7.  Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i podejmowanie eliminowania zaburzeń zachowania oraz działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

8.  Organizowanie konkursów plastycznych.

9. Organizowanie dzieciom i młodzieży opieki po zajęciach szkolnych w ramach działalności świetlicowej i rekreacyjnej, oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

 

§ 6

 

Ogród realizuje następujące zadania:

- rozwija zainteresowania dzieci w kołach zainteresowań

- prowadzi zajęcia kształcąco – opiekuńcze z przedszkolakami

- prowadzi zajęcia rekreacyjno – sportowe

- organizuje letni i zimowy wypoczynek dzieci w ramach akcji „Lato i zima w mieście”

- dostosowuje swoją ofertę zajęć do potrzeb środowiska

 

§ 7

Organami placówki są:

 

1.    Dyrektor placówki

2.    Rada Pedagogiczna

3.    Rada Rodziców

4.    Samorząd wychowanków

 

§ 8

 

Ogrodem kieruje Dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli, instruktorów oraz pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością kształcąco-opiekuńczą Ogrodu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 

§ 9

 

1.Dyrektor Ogrodu sprawuje nadzór pedagogiczny, ustala zakres obowiązków pracowników, odpowiada za obsługę administracyjną, finansową i gospodarkę placówki.

2.Dyrektor III Ogrodu Jordanowskiego zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnikom zajęć i pracownikom na terenie obiektu.

 

§ 10

 

Dyrektor Ogrodu przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom

i innym pracownikom.

 

 

§ 11

 

Dyrektor Ogrodu wyłaniany jest w drodze konkursu lub przez organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 12

 

Dyrektor Ogrodu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i wychowankami.

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę.

 

§ 13

 

W Ogrodzie działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele: wychowawcy i instruktorzy zatrudnieni w Ogrodzie.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ogrodu.

 

§ 14

 

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej Ogrodu odbywają się 3 razy w roku oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 15

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej, należy:

a)    zatwierdzanie rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki,

b)    propozycje wprowadzenia eksperymentów i innowacji pedagogicznych,

c)    organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli.

d) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu   doskonalenia pracy placówki.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)    organizację pracy placówki,

b)    projekt planu finansowego III Ogrodu Jordanowskiego,

c)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)   propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki oraz jego zmian i je zatwierdza.

4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w placówce.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczestników lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników III Ogrodu Jordanowskiego.

 

§ 16

 

1.W III Ogrodzie Jordanowskim działa na zasadach określonych odrębnymi przepisami

i zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem Rada Rodziców.

2.Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem placówki.

 

§ 17

 

1.Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców wychowanków Ogrodu. Spotkania Rady Rodziców odbywają się 3 razy w roku.

2.Rada Rodziców składa się z co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnym głosowaniu na pierwszym, w każdym roku szkolnym, zebraniu rodziców i opiekunów wychowanków placówki.

 

§ 18

 

1.Rada Rodziców może występować do Dyrektora Ogrodu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ogrodu.

2.Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i opiekunów w celu wspierania działalności statutowej.

 

§ 19

 

1.W placówce działa Samorząd wychowanków, zwany dalej „Samorządem”

2.Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy zajęć

3.Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

5..Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem placówki.

6..Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących podstawowych praw wychowanków takich jak;

1) prawo do zapoznawania się z programami realizowanymi w placówce (treścią, celami i stawianymi wymaganiami),

2) prawo do redagowania i wydawania gazetki placówki,

3) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie

z własnymi  potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu

z dyrektorem placówki,

4) prawo wyboru nauczyciela – wychowawcy pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

 

 

§ 20

 

Ogród organizuje zajęcia z wychowankami  w co najmniej 4-ch formach stałych, posiada odpowiednio przygotowany teren do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, trwałe urządzenia do gier, zabaw i rozgrywek sportowych na powietrzu, jak również prowadzi zajęcia okazjonalne i okresowe w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie.

 

§ 21

 

1.Przez formę stałą rozumiemy zajęcia w : kole, sekcji, zespole, klubie.

2.Stałą formę tworzy się dla co najmniej 12 wychowanków.

3.Przez formę okazjonalną rozumiemy zajęcia powtarzające się cyklicznie i tematycznie dotyczące uroczystości , świąt, ważnych wydarzeń.

4.Formy okresowe dotyczą zajęć związanych z porą roku lub czasem wolnym od zajęć    np. akcje lato i zima w mieście.

5.Godzina zajęć w stałych formach wynosi 60 minut.

 

§ 22

 

Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 2 godziny tygodniowo.

W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący placówkę, na wniosek Dyrektora placówki, może wyrazić zgodę na inny tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach, w ramach posiadanych środków finansowych.

 

§ 23

 

1.Ogród prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego w dni powszednie godzinach 8 – 18 w budynku oraz w soboty w godzinach 10-14. Teren placówki jest otwarty codziennie w godz. 8-20 w sezonie wiosenno-letnim i do zmroku poza sezonem.

2.Zajęcia w formach okazjonalnych i okresowych prowadzone są również w dni wolne od pracy oraz ferii zimowych i letnich.

§ 24

 

Ogród opracowuje własne programy i plany pracy.

 

§ 25

 

Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ogrodu opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

§ 26

 

W Ogrodzie zajęcia z wychowankami prowadzą nauczyciele wychowawcy

i instruktorzy.

§ 27

 

1.W Ogrodzie są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.

2.Pracownicy administracji i obsługi odpowiedzialni są za sumienne wykonywanie swoich obowiązków oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć w budynku i na terenie Ogrodu.

§ 28

 

1.Nauczyciel odpowiada za właściwe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ich jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków. 2.Prowadzi dokumentację swojej pracy /dzienniki zajęć/.

3.Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póz zm.)

 

§ 29

 

Nauczyciele wychowawcy, instruktorzy oraz pracownicy administracji odpowiadają materialnie za powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie Ogrodu oraz za przestrzeganie zasad bhp i p. poż.

 

 

§ 30

 

1.Wychowankami Ogrodu są dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym.

2.Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Ogrodzie jest dobrowolne i powszechnie dostępne.

3.Dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach po zapisaniu się do określonych grup i wypełnieniu karty uczestnika przez rodziców bądź opiekunów.

 

§ 31

 

Zajęcia prowadzone są dla wychowanków w formach stałych, okresowych

i okazjonalnych.

§ 32

 

Wychowanek Ogrodu ma prawo przebywać na terenie indywidualnie lub w grupach

i korzystać ze sprzętu i pomocy dydaktycznych.

 

§ 33

 

Wychowanek Ogrodu powinien przestrzegać zasad regulaminu Ogrodu a w szczególności dbać o sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

§ 34

 

Nagrody są przyznawane wyróżniającym się wychowankom Ogrodu  przez Dyrektora Ogrodu lub nauczycieli-wychowawców w formie pochwały, podziękowań lub wyróżnienia ustnego, dyplomu, upominków rzeczowych.

 

§ 35

 

1.Wychowanek może być ukarany za nieprzestrzeganie regulaminu placówki:

- upomnieniem

- naganą ustną

- usunięciem z zajęć w dniu przewinienia

- usunięciem z zajęć na czas określony

- powiadomieniem ustnym lub pisemnym rodziców i szkoły

- zakazem przebywania na terenie III Ogrodu Jordanowskiego

2.Wychowanek może odwoływać się od kary do dyrektora placówki poprzez Samorząd wychowanków bądź rodziców lub opiekunów w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od wymierzenia kary.

3.Regulamin wychowanka jest załącznikiem do Statutu Ogrodu.

 

§ 36

Ogród prowadzi kronikę placówki.

 

§ 37

 

Ogród może realizować inne zadania oświatowo- wychowawcze zlecone przez organ prowadzący/ wystawy, konkursy, przeglądy, rajdy, itp./.

 

§ 38

 

Ogród prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 39

 

Ogród prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 40

 

1.Ogród może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Ogród może pobierać opłaty za korzystanie z obiektu przez osoby pełnoletnie. Wysokość opłaty będzie ustalana z Radą Rodziców  corocznie i eksponowana w formie cennika. Wpłaty zasilą konto dochodów własnych i będą przeznaczane na prace naprawcze, modernizacyjne obiektu oraz organizację imprez dla dzieci na terenie Ogrodu.

§ 41

 

W sprawach nie ujętych w niniejszym statucie a dotyczących zatrudnienia i zwalniania oraz wynagradzania pracowników mają zastosowanie odrębne przepisy.

 

§ 42

 

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 

1.Zmiany zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ogrodu w dniu 1 września 1997 r.

2.Zmiany zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ogrodu  w dniu 18 marca 2005r.

3.Zmiany zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ogrodu w dniu  2 grudnia 2005r.

4.Zmiana wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Ogrodu w dniu 5 luty 2007 r.

5. Zmiany zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ogrodu w dniu

28 listopada 2008 r.

6.Zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ogrodu w dniu  27 maja 2009 r.

7.Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr7/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r

8. Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2016 z dnia 2 marca 2016 r

NA GÓRĘ