III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

Obiekty rekreacyjne

 Boiska                                                                              

 

Boiska do piłki nożnej udostępniane osobom dorosłym tylko na zasadzie wynajmu po sporządzeniu umowy najmu za odpłatnością.

Aktualny cennik na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 562/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r (określenie stawek minimalnych najmu do 3 lat)

-boisko piłkarskie /zielone/ wynajem dla klubów sportowych ; 98,00 zł +23% VAT łącznie 120,54 zł za godzinę

Boiska dostępne bezpłatnie bez zapisów:

-boiska do koszykówki, siatkówki, wielofunkcyjne;

 -boisko małe koszykówka /zielone

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wiosenno-letnim odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19 oraz w soboty w godzinach 10-16

W OKRESIE ZIMY TEREN III OGRODU JORDANOWSKIEGO CZYNNY DO ZMROKU.

Boiska  nie są odśnieżane.

Informacja o boiskach sportowych na terenie III Ogrodu Jordanowskiego

III OJ dysponuje pięcioma boiskami .

1.Boisko do piłki nożnej -2400m2 /60x40 użytkowane według grafika, dla osób dorosłych płatne .

2.Boisko wielofunkcyjne  o naw. poliuretanowej -1260 m2 /28x45 .

3.Boisko do siatkówki o naw. poliuretanowej -325 m2 /13x25.

4.Boisko do koszykówki , sztuczna trawa -510m2 /17x30.

5.Boisko do siatkówki , sztuczna trawa - 325 m2 /13x25.

Mieszkańcy korzystają z naszych obiektów w godzinach 8.00-20.00 od kwietnia do września. W pierwszej kolejności obiekt użytkują dzieci i młodzież ponieważ jesteśmy placówką oświaty pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży. Nie pobieramy opłat w przypadku gdy z boisk korzystają dzieci wraz z opiekunami i rodzicami. Osoby dorosłe mogą w miarę wolnych miejsc korzystać z boisk.                     

  Opis boisk

Boisko do piłki nożnej / sztuczna trawa/2400 m2

 

 Boisko do koszykówki, wielofunkcyjne /czerwone,

 poliuretanowe/1260 m 2 

 Boisko do siatkówki /czerwone, poliuretanowe/325 m 2

Boisko do siatkówki /sztuczna trawa/325 m2

Boisko do koszykówki /sztuczna trawa/510 m2

 

 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym korzystają z obiektu pod kontrolą instruktora sportu nieodpłatnie.

 Osobom dorosłym boiska udostępniamy po uprzedniej rezerwacji odpłatnie.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SYRENKA 3

przy III Ogrodzie Jordanowskim w Warszawie

1.Boiska Syrenka III są własnością Miasta Stołecznego Warszawy administrowaną przez dyrektora III Ogrodu Jordanowskiego

2.Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik obsługi III OJ, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

3.Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych III Ogrodu Jordanowskiego oraz rekreacji dzieci i młodzieży.

4.W godz. od 8-20 z boisk mogą korzystać nieodpłatnie dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli szkolnych lub nauczyciela-wychowawcy III OJ.

5.Osoby dorosłe mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków z dyrektorem III OJ. Osobom doroslym boisko do piłki nożnej jest udostępniane odpłatnie po

indywidualnym uzgodnieniu warunków.

6.Osoby prywatne, uczniowie innych szkół korzystający indywidualnie z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do: 

 a. zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska, 

 b.  wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu.

7. Osoba określona w punkcie 6. regulaminu zobowiązana jest do:

  a. dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska, 

  b. okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) pracownikowi III OJ w celu potwierdzenia tożsamości,

  c.niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi III OJ uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem.

ZABRANIA SIĘ:

 1) użytkowania obiektu sportowego przed dokonaniem czynności wymienionych w punktach 6 i 7, 

2) używania butów typu: kolce, korki, rolki.

3) wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami dziecięcymi itp. po płycie boiska i nawierzchni tartanowej, 

4) wprowadzania psów

5) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

6) wchodzenia na ogrodzenie III OJ i urządzenia sportowe,

7) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

8) zaśmiecania, 

9) przeszkadzania zorganizowanym grupom, 

10) wypraszania dzieci i młodzieży (wymuszania zejścia z boiska)

11) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

12) przebywania na terenie boiska i wstępu na teren po zamknięciu obiektu.

 

9.Dyrektor oraz pracownik obsługi III OJ nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

10. III OJ nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu z wyjątkiem  zajęć, których jesteśmy organizatorami.

Osoby przebywające na terenie III OJ i korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi

zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu placówki

Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno administracyjnego (z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw), a w szczególnych

przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk).    boisko wielofunkcyjne

                                              boisko wielofunkcyjne

 

 

NA GÓRĘ