III Ogród Jordanowski

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

 

 

 

sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

Obiekty rekreacyjne

 Boiska                                                                              

 Zajęcia sportowe odwołane w okresie 13.07-20.07.2020 z powodu nieobecności nauczyciela.

Boiska udostępniane od  18.05.2020r

w plikach do pobrania informacja 

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wiosenno-letnim odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19 oraz w soboty w godzinach 12-16 

W OKRESIE ZIMY TEREN III OGRODU JORDANOWSKIEGO CZYNNY DO ZMROKU.

Informacja o boiskach sportowych na terenie III Ogrodu Jordanowskiego

III OJ dysponuje pięcioma boiskami .

1.Boisko do piłki nożnej -2400m2 /60x40 użytkowane według grafika, dla osób dorosłych płatne 135,30 zł za godzinę.

2.Boisko wielofunkcyjne  o naw. poliuretanowej -1260 m2 /28x45, dla osób dorosłych płatne 73,80 zł. za godzinę.

3.Boisko do siatkówki o naw. poliuretanowej -325 m2 /13x25, bez opłat

4.Boisko do koszykówki , sztuczna trawa -510m2 /17x30, bez opłat

5.Boisko do siatkówki , sztuczna trawa - 325 m2 /13x25, bez opłat

Mieszkańcy korzystają z naszych obiektów w godzinach 8-22 od kwietnia do września. Boiska należy rezerwować pod nr telefonu 22 8251444. Obowiązują grafiki. W pierwszej kolejności obiekt użytkują dzieci i młodzież ponieważ jesteśmy placówką oświaty pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży. Nie pobieramy opłat w przypadku gdy z boisk korzystają dzieci wraz z opiekunami i rodzicami. Osoby dorosłe mogą w miarę wolnych miejsc korzystać z boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego na zasadzie wynajmu.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne III OJ  Sportowa Syrenka 1                                       

 

 wtorki - 13.30 -18                                               

 czwartki -  13.30-18                         

 piątki -   8.30-10.30                       

 soboty -        10-14      trzecia i czwarta sobota miesiąca       

Syrenka 2 i Syrenka 3  poniedziałek-piątek  15-19 oraz w soboty 12-16 

 W każdą sobotę tematyka zajęć będzie dostosowana do grupy która zgłosi się na zajęcia sportowe w godzinach 12:00 – 16:00.

       

Charakterystyka boisk

Boisko do piłki nożnej / sztuczna trawa/2400 m2

 

 Boisko do koszykówki, wielofunkcyjne /czerwone,

 poliuretanowe/1260 m 2

 

 Boisko do siatkówki /czerwone, poliuretanowe/325 m 2

Boisko do siatkówki /sztuczna trawa/325 m2

Boisko do koszykówki /sztuczna trawa/510 m2

 boiska posiadają oświetlenie

 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym korzystają z obiektu pod kontrolą instruktora sportu nieodpłatnie.

 Osobom dorosłym boiska udostępniamy po uprzedniej rezerwacji odpłatnie.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SYRENKA 3

przy III Ogrodzie Jordanowskim w Warszawie

1.Boiska Syrenka III są własnością Miasta Stołecznego Warszawy administrowaną przez dyrektora III Ogrodu Jordanowskiego

2.Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik obsługi III OJ, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

3.Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych III Ogrodu Jordanowskiego oraz rekreacji dzieci i młodzieży.

4.W godz. od 8-20 z boisk mogą korzystać nieodpłatnie dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli szkolnych lub nauczyciela-wychowawcy III OJ.

5.Osoby dorosłe mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków z dyrektorem III OJ. Osobom doroslym boisko do piłki nożnej jest udostępniane odpłatnie po

indywidualnym uzgodnieniu warunków.

6.Osoby prywatne, uczniowie innych szkół korzystający indywidualnie z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do: 

 a. zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska, 

 b.  wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu.

7. Osoba określona w punkcie 6. regulaminu zobowiązana jest do:

  a. dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska, 

  b. okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) pracownikowi III OJ w celu potwierdzenia tożsamości,

  c.niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi III OJ uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem.

ZABRANIA SIĘ:

 1) użytkowania obiektu sportowego przed dokonaniem czynności wymienionych w punktach 6 i 7, 

2) używania butów typu: kolce, korki, rolki.

3) wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami dziecięcymi itp. po płycie boiska i nawierzchni tartanowej, 

4) wprowadzania psów

5) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

6) wchodzenia na ogrodzenie III OJ i urządzenia sportowe,

7) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

8) zaśmiecania, 

9) przeszkadzania zorganizowanym grupom, 

10) wypraszania dzieci i młodzieży (wymuszania zejścia z boiska)

11) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

12) przebywania na terenie boiska i wstępu na teren po zamknięciu obiektu.

9.Dyrektor oraz pracownik obsługi III OJ nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

10. III OJ nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu z wyjątkiem  zajęć, których jesteśmy organizatorami.

Osoby przebywające na terenie III OJ i korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi

zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu placówki

Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno administracyjnego (z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw), a w szczególnych

przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk).    boisko wielofunkcyjne

                                              boisko wielofunkcyjne

 

 

NA GÓRĘ