III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Strona główna

Strona główna

   


                                                                                                                                                     

 

 

 

 

logo placówki

                                                        

 

 

 

 


zapraszamy do III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie 

III Ogród Jordanowski  jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawę Dzielnicę Ochota. 

Celem działalności jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Ogród prowadzi stałe zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, w zakresie działalności opiekuńczej , artystycznej, rekreacyjnej, sportowej, oraz cykliczne imprezy kulturalne  i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży ‑ zwanych dalej uczestnikami lub wychowankami.

Cele o których mowa  III Ogród Jordanowski realizuje przez: 

1. Bezpośrednią działalność dydaktyczno ‑ wychowawczą, z uczestnikami stałymi. 

2. Otwarte imprezy i akcje; konkursy, eliminacje, przeglądy, zawody, festiwale, warsztaty, happeningi, festyny itp. ‑ we współpracy z placówkami oświatowymi   i kulturalnymi regionu, gminy, województwa. 

3.  Organizacje form wypoczynku zimowego i wakacyjnego. 

4.  Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp. 

5. Wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami. 

6.  Służenie pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych wychowanków. 

Informacje ogólne                                      

 rekrutacja na zajęcia  roku szkolnym 2023/2024r informacje w zakładce rekrutacja po lewej stronie 

Przypominamy że na teren III Ogrodu Jordanowskiego nie wprowadzamy ani nie wnosimy żadnych zwierząt. W okolicy jest wiele terenów zielonych z których można korzystać razem ze zwierzętami. Zabraniamy także na terenie obiektu palenia papierosów spożywania alkoholu i innych niedozwolonych używek oraz nie wolno rozpalać grila.  

 

 

KONCEPCJA PRACY III Ogrodu Jordanowskiego 

 

 1. DANE OGÓLNE PLACÓWKI 

III Ogród Jordanowski

 

Adres: ul. Wawelska 3 - Ochota

 

Tel. /fax. –  22 825 14 44

 

Rok założenia – 1948 (1929)

 

Województwo - mazowieckie

 

Gmina –Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 

Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Ochota

 

Organ prowadzący – Urząd m. s. Warszawy, Biuro Edukacji ul. Leona Kruczkowskiego 2

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty Aleje Jerozolimskie 32

 

Obsługa finansowa – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota

 

Imię i nazwisko dyrektora placówki – Agnieszka Czerwińska

 

www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

 

 II. CELE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI.

Rozwój zainteresowań wychowanków

Rozwój indywidualnych uzdolnień i osobowości wychowanków

Zorganizowanie ciekawych i bezpiecznych zajęć dla dzieci i młodzieży

Wartościowe wykorzystanie czasu wolnego wychowanków

Propagowanie zachowań prospołecznych

Przeciwdziałanie patologiom

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska

 

 Nasze działania są planowane corocznie i dostosowywane do aktualnych potrzeb środowiska.

 Ogólne założenia są zawarte w wypracowanym przez Radę Pedagogiczną placówki: Statucie, Planie Pracy, Programie wychowawczym i Programie Profilaktycznym.

 Wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra dba o to by każdemu uczestnikowi zajęć zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju. Wychowawcy dążą do wytworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji oraz starają się wyzwalać i wzmacniać inicjatywy wychowanków. Uświadamiają wychowankom ich odpowiedzialność za grupę i za atmosferę w niej panującą. Wpajają szacunek dla tradycji i symboli narodowych.

 Wychowankami są dzieci i młodzież z terenu Ochoty i okolic przebywający stale lub okazjonalnie na terenie placówki.

 

 III. NASZE WARTOŚCI. 

W naszej pracy realizujemy zasady humanizmu, wzajemnego szacunku, tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Nauczamy przez zabawę, mamy twórczą postawę i jesteśmy otwarci na zmiany.

Oferujemy możliwości wszechstronnego rozwoju; fizycznego, intelektualnego, psychicznego.

Odkrywamy i rozwijamy talenty, wspieramy ich rozwój i inspirujemy do podejmowania działań.

Uczymy zachowań asertywnych, współdziałania w grupie, umiejętności porozumienia się z innymi.

Rozwijamy wrażliwość estetyczną, wyobraźnię, intelekt.

Wyzwalamy ekspresję twórczą. 

 IV. BAZA MATERIALNA. 

 1. pracownia plastyczna

 2. sala spotkań (gimnastyczna)

 3. sala dzieci młodszych

 4. sala dzieci starszych

 5. szatnia

 6. plac zabaw

 7. boiska -5

 8. górka saneczkowa 

Posiadana baza w stopniu podstawowym zaspokaja potrzeby wynikające z pełnionej przez placówkę funkcji. 

 

V. ŚRODOWISKO SPOŁECZNE. 

 

 Środowisko jest bardzo zróżnicowane.

 Oferta placówki jest kierowana do wszystkich: dzieci i młodzieży a także ich opiekunów.

 Szczególnie do niezbyt zamożnych mieszkańców Ochoty. Naszymi działaniami obejmujemy także dzieci niepełnosprawne.

 Współpraca z rodzicami polega na ich działalności w Radzie Rodziców i indywidualnych kontaktach z wychowawcami. Rodzice gromadzą także środki finansowe na swoim koncie. Dysponują nimi przeznaczając je zgodnie ze swoimi potrzebami głównie na materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży.

 Uczestnicy zajęć corocznie wybierają przedstawicieli do Samorządu wychowanków. Redagują informator i gazetkę jordankową. 

 

 VI. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 

 

 Program III OJ powstał na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb środowiska. Placówka kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności twórczej pracy, rozwijanie inicjatywy i dobrej woli uczestników.

Szczególnie zwracamy uwagę na prawidłowe relacje pomiędzy wychowawcą a uczestnikiem zajęć. Prawidłowość tych relacji zależy w głównej mierze od wiedzy i umiejętności pedagogów, dlatego dbamy także i o tą sferę.

 Staramy się wytworzyć dobry klimat podczas zajęć i tak je prowadzić, aby zachęcić wychowanków do uczestnictwa w zajęciach, zdobywania wiedzy i powiększania umiejętności. Programy poszczególnych zajęć dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. Rozwijamy myślenie twórcze i zdolności techniczne nie zapominając o zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Corocznie podkreślamy wagę bezpieczeństwa na zajęciach w salach, a także w drodze do placówki. W programach uwzględniamy przeciwdziałanie patologiom i popadaniu w uzależnienia. Pobudzamy zainteresowanie kulturą i sztuką innych narodowości. Prowadzimy rozmowy na temat aktywnego i zdrowego trybu życia.

 Wspieramy aktywność twórczą wychowanków w sferze: 

 1. artystycznej (zajęcia plastyczne, parateatralne, )

 2. zajęć komputerowych (Malowanie na ekranie , )

 3. sportowej ( tenis stołowy, gry zespołowe, wycieczki tematyczne, piłka nożna itp)

 4. humanistycznej (Omnibuski, Relaks w Jordanku, organizacja imprez integracyjnych) 

Nasze hasło to „Zdrowo-bezpiecznie- kulturalnie”.

 W roku bieżącym planujemy nadal zdobywać liczne nagrody i wyróżnienia. 

 Ponieważ przygarniamy również młodzież z problemami wychowawczymi chcemy im pomóc w zagospodarowaniu czasu wolnego i zapanowaniu nad emocjami.

 Planujemy kontynuację współpracy z OPS i TPD.

 

 VII. ZADANIA DO REALIZACJI.

sprzyjanie rozwojowi osobowości, rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności,

kształtowanie postaw ogólnej kultury,

zapewnienie bezpiecznych i ciekawych form spędzania czasu wolnego,

przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów,

Szczególną wagę przykładamy do: promocji placówki, zapewnienia bezpieczeństwa, tworzenia dobrych warunków pracy, kształtowania życzliwych, partnerskich relacji.

Zespół pedagogów tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. Obowiązkiem, każdego nauczyciela jest uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej i w wewnętrznych zespołach zadaniowych.

 Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Wawelskiej nr 3.

 

Zadania placówki:

Rozwijanie uzdolnień plastycznych, teatralnych, wokalnych i tanecznych,

Kształtowanie wrażliwości estetycznej,

Udział w konkursach krajowych i zagranicznych,

Udział w przeglądach artystycznych i imprezach,

Prezentacja dorobku uczestników zajęć,

Organizacja imprez środowiskowych, festynów,

Doskonalenie i urozmaicanie form pracy,

Organizowanie warsztatów dla uczniów i nauczycieli,

Reklama i promocja placówki, kształtowanie wizerunku,

Dbałość o sprzęt oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy,

Organizowanie wycieczek do teatru, muzeum, na koncerty.

Udostępnienie dzieciom i ich rodzicom Internetu,

Nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności posługiwania się podstawowym oprogramowaniem,

Rozwijanie twórczego, nowatorskiego myślenia,

Dbałość o sprzęt oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi,

Organizacja gier i zabaw,

Zapoznanie wychowanków z kultura i sztuką innych narodowości.,

Popularyzacja sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,

Propagowanie zdrowego trybu życia,

Propagowanie zagadnień związanych z ekologią,

Poznawanie nowych rejonów Warszawy,

Organizowanie zabaw ruchowych i zręcznościowych,

Organizowanie zawodów sportowych i rozgrywek. 

Szczegółowe zadania poszczególnych wychowawców zostaną zawarte w rocznych planach i zamieszczone w dziennikach zajęć po przyjęciu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu do realizacji przez dyrektora placówki.

 

Nauczyciele zobowiązani są do przedstawienia we wrześniu każdego roku planu i programu pracy własnej w oparciu o potrzeby zgłaszane przez wychowanków i ich opiekunów oraz założenia polityki oświatowej. 

 

KADRA PLACÓWKI. 

 Sprawy kadrowe są regulowane Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela i są w zgodzie z obowiązującym prawem oświatowym. Aktualnie w placówce jest zatrudnionych 3 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanch, 2 bez stopnia awansu.

 Czas pracy określają: Regulamin pracy, przydział obowiązków, przepisy Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela. Godzina pracy to 60 min bez przerw w wymiarze 30 godzin tygodniowo na pełen etat.

 Podstawowe obowiązki nauczycieli.

 Nauczyciel- wychowawca:

 W planowaniu swojej pracy dydaktycznej uwzględnia zadania III OJ przyjęte do realizacji na dany rok szkolny.

 Daje możliwość wychowankom ich indywidualnego rozwoju.

Poszukuje i stosuje nowe pomysły mogące pomóc dzieciom w osobistym rozwoju.

Dostosowuje zadania przydzielane wychowankom do ich indywidualnych predyspozycji i możliwości.

Sprawdza osiągnięcia dzieci różnymi sposobami.

Stosuje różne metody i techniki pracy z dzieckiem.

Dzieli się z nimi własnymi doświadczeniami.

Dba o własny rozwój zawodowy.

Korzysta ze zorganizowanych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, szkolenia).

Ma dobre relacje z wychowankami.

Do pracy z młodymi ludźmi podchodzi z entuzjazmem.

Zwraca uwagę na aspekty wychowawcze towarzyszące procesowi kształcenia.

Punktualnie rozpoczyna i kończy zajęcia.

Efektywnie wykorzystuje czas na zajęciach.

Wykorzystuje posiadaną bazę dydaktyczną.

Uczestniczy w akcjach i imprezach organizowanych przez III OJ.

Dobrze przygotowuje się do spotkań z rodzicami.

Dba o dobre relacje z wszystkimi pracownikami.

Prowadzi na bieżąco obowiązującą w III OJ dokumentację zajęć.

Opracowuje roczny plan zajęć na podstawie planu pracy placówki i dba o dokładną jego realizację.

Przygotowuje i uczestniczy w imprezach wewnętrznych i zewnętrznych.

Dba o pomieszczenie, sprzęt i powierzone mu mienie.

Ściśle przestrzega przepisów bhp.

Dokonuje naboru uczestników zajęć.

Zapewnia odpowiednią frekwencję.

Promuje działalność III OJ.

Przygotowuje uczestników zajęć do udziału w konkursach, festynach, zawodach sportowych, turniejach, występach scenicznych.

Organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci.

Przygotowuje sprawozdanie półroczne i roczne ze swojej działalności.

Dokonuje oceny swoich osiągnięć poprzez analizę efektów.

Organizację imprez na rok szkolny ustalają wychowawcy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i dołączają do programu placówki. Szczegółowy przydział dodatkowych obowiązków każdy pracownik otrzymuje indywidualnie w ciągu tygodnia od rozpoczęcia roku szkolnego.Praca nauczycieli jest nadzorowana przez dyrektora. Harmonogram hospitacji zostanie przedstawiony pracownikom po zatwierdzeniu planów pracy i ustaleniu i zatwierdzeniu tygodniowego rozkładu zajęć. 

Założenia do kontroli.  

 1. Realizacja własnych rocznych planów pracy.

 2. Sposób prowadzenia dokumentacji.

 3. Realizacja założeń dydaktyczno- wychowawczych wynikających z planu pracy

 4. Organizacja własnego warsztatu pracy.

 5. Praca z dzieckiem zdolnym.

 6. Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

 7. Sposób rozpoznawania i radzenia sobie z problemami.

 8. Sprawdzenie znajomości wśród dzieci Konwencji Praw Dziecka.

 9. Doskonalenie swojego warsztatu pracy.

 10. Prowadzenie zajęć otwartych.

 11. Prowadzenie warsztatów tematycznych.

 12. Propagowanie wiedzy regionalnej i o kulturze krajów Unii Europejskiej.

 13. Realizacja programu profilaktyki.

 14. Współpraca z innymi placówkami

 15. Innowacje pedagogiczne.

 16. Przestrzeganie Regulaminu Pracy.

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ